پلن های قیمتی سئو

پلن برنزی

ماهیانه 8 الی 10 میلیون
۱۲ ماه

پلن نقره ای

ماهیانه10 الی 16 میلیون
۱۲ ماه

پلن طلایی

ماهیانه 16+ میلیون
۱۲ ماه

دیگر خدمات پلن های سئو ما